GÖREV ve SORUMLULUKLAR

Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı Üniversitemizin;

·  Yatırım programlarının hazırlanmasını,

·  Mevcut olan kapalı ve açık alanlara ilaveten ihtiyaçlar doğrultusunda, açık spor tesisleri dâhil yeni bina ve bloklar yapılmasını,

·  Mevcut bina ve blokların tadilat ve büyük onarımları ile küçük onarımlarını,

·  Statik açıdan gerekli görülen binalarda depreme ve düşey yüklere karşı güçlendirmeye yönelik imalatlar yapılmasını,

·  Isıtma, soğutma ve havalandırma, temiz ve pis su, elektrik enerjisi ile haberleşme gibi temel altyapı hizmetlerinin ifasına yönelik mevcut olan tesis, santral ve tesisatların yenilenmesini, işletilmesini, periyodik bakım ve onarımlarını ve yine arızaların giderilmesini,

·  Çeşitli sebeplerle yüklenici vasıtasıyla gerçekleştirilemeyen açık ve kapalı alanlardaki tadilat ve onarım hizmetlerini,

·  Kampuslar içi ana ve ara bağlantı yolları, tören alanları ile kaldırımlar dâhil çevre düzenlemesini,

·  Tadilat ve ıslah imar planlarını,

·  Tadilat ve ıslah imar planlarına uygun bir şekilde kamulaştırma işlemlerini,

·  Yukarıda sözü edilen hizmetlerin yürütülebilmesi için gerekli olan her türlü madde, malzeme, tıbbi araç-gereç ile makine teçhizat alımlarına yönelik ihale işlem dosyalarının hazırlanmasını,

·  Yapım, tadilat ve büyük onarım ile altyapı tesis ve tesisatlarının ikmaline yönelik ihale işlemlerinin yapılmasını, merkezi bir yapı içinde planlar ve projelendirir, plan ve projelerine uygun bir şekilde yaptırır, uygulama çalışmalarını yerinde bire bir izler ve denetler, geçici ve kesin kabul işlemlerini komisyonlar marifetiyle gerçekleştirir.