Bu stratejik plan, Yapı İşleri ve teknik Daire Başkanlığımızın orta ve uzun vadeli amaçlarını, temel ilke ve politikalarını, hedef ve önceliklerini, performans göstergelerini, hedeflere ulaşmak için izlenecek yöntemler ile kaynak dağılımlarını içermektedir.

Geleceğimizi görmek istediğimiz düzeye taşımak için bir yol haritası olan stratejik plan büyük önem taşımaktadır. Planın hazırlanmasında emeği geçenlere teşekkür eder, planın uygulanması sürecinde birimimize başarılar dilerim.

 

 

İÇİNDEKİLER

   

SAYFA NO

 

ÖNSÖZ

1

1-

UYGULANAN YÖNTEM VE KULLANILAN VARSAYIMLAR

2

2-

KURULUŞ

3

3-

GÖREVLER

4

4-

ORGANİZASYON YAPISI

5

5-

DURUM ANALİZİ

6

 

5.1.FAALİYET ALANLARI

6

 

5.1.1.PLANLAMA

6

 

5.1.2.PROJELENDİRME

6

 

5.1.3.YAPIM

6

 

5.1.4.BAKIM -ONARIM -İŞLETME

6

 

5.1.5.MALİ HİZMETLER

6

 

5.1.6.DANIŞMANLIK HİZMETLERİ

7

 

5.1.6.EĞİTİM

7

 

5.1.7.İÇ DENETİM HİZMETLERİ

7

6-

MALİ YAPI

7

7-

İNSAN KAYNAKLARI

8

8-

MEVCUT DURUM

9

9-

PAYDAŞLAR

10

 

9.1.İÇ PAYDAŞLAR

10

 

9.1.2.DIŞ PAYDAŞLAR

10

 

9.1.3.MÜŞTERİLER

10

10-

BİRİMİN GZFT (Güçlü Yanlar,Zayıf Yanlar,Fırsatlar,Tehditler) ANALİZİ

11

11-

MİSYON

12

12-

VİZYON

12

13-

BİRİM İLKELERİ

12

14-

BİRİM STRATEJİK PERFORMANS ALANLARI

12

15-

STRATEJİ

13

 

15.1.AMAÇLAR VE HEDEFLER

13

 

1-UYGULANAN YÖNTEM VE KULLANILAN VARSAYIMLAR

Üniversitemiz Rektörlüğü Stratejik Plan Hazırlama genelgesi doğrultusunda Birim Stratejik Plan Hazırlanması çalışmaları başlatılmıştır.

Çalışmalarda DPT Müsteşarlığı tarafından yayımlanan “Kamu Kuruluşları Stratejik Planlama Kılavuzu” ile Ahi Evran Üniversitesi rektörlüğünce hazırlanan “Stratejik Plan Hazırlama yönergesi” referans alınmıştır. Çalışmanın başlangıcında çevre analizi yapılmış ve mevcut durum ortaya çıkarılmıştır.

Stratejik planlama ile; birimimizin, sonuçlara ve performansa odaklanacak, personel katılımını sağlayacak, şeffaf ve hesap verebilir, kontrol ve denetimi ön planda tutan, süreçlere bütünleşmiş denetim, izleme ve değerlendirme yapabilen bir birim niteliği kazanması amaçlanmıştır.

Bu nedenle çalışmalar birimimiz kapasitesi ile ulaşılabilecek maksimum sonuçlar değerlendirilerek yapılmıştır.

2-KURULUŞ

Ahi Evran üniversitesi 17.03.2006 tarihli ve 26111 sayılı resmi gazetede yayımlanan 5467 sayılı Kanun ile kurulmuş olup; Yapı İşleri ve Teknik daire Başkanlığı 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanunun 51. maddesine göre kurulan idari teşkilatların kuruluş ve görevlerine ilişkin esasları düzenleyen “124 sayılı Yükseköğretim üst Kuruluşları ile Yükseköğretim kurumlarının İdari Teşkilatı Hakkında Kanun Hükmünde kararname” uyarınca kurulmuştur. 

3-GÖREVLER

 • Üniversitemizin etüt-proje, alt ve üst yapı ile ilgili yatırım programlarının hazırlanması
 • Belirlenecek kampus alanı ile ilgili ana imar planının hazırlanması
 • Kampus alanı vaziyet planı tasarımının yapılması ve hazırlanan vaziyet planının uygulama projelerinin hazırlanması
 • Hizmet verecek alt ve üst yapıların tasarım ve uygulama projelerinin hazırlanmasıile inşalarının yapılması
 • Üniversitemiz ile ilgili kamulaştırma işlemlerinin yapılması
 • Fiziki yapıların azami seviyede hizmet verebilecek durumda tutulabilmesi için her türlü bakım ve onarımın yapılması
 • Gerekli görülen yapılarda güçlendirme projelerinin yapılarak uygulamaya konulması
 • Isıtma, soğutma, havalandırma ve diğer alt yapı tesis ve teçhizatlarının korunarak iyileştirilme çalışmalarının yapılması
 • Üniversitemiz bünyesindeki alanlarda çevre düzenlemesinin iyileştirilmesi ve modernizasyonunun yapılması
 • Yapılacak tüm iş ve işlemlerin ilgili kanun ve mevzuat hükümleri çerçevesinde yapılması

 

4-ORGANİZASYON YAPISI

 

5-DURUM ANALİZİ

5.1.FAALİYET ALANLARI

Yapı i şleri daire Başkanlığımızın faaliyet alanı; üniversite hizmetindeki her türlü mekân ile ortamlara yönelik olarak, projelerinin planlamasından yapımına, bakımından işletilmesine kadar her türlü hizmeti kapsamaktadır.

 • Planlama
 • Projelendirme
 • Kamulaştırma
 • Yapım
 • Bakım
 • Onarım
 • İşletme
 • Mali hizmetler
 • Danışmanlık hizmetleri
 • Eğitim
 • İç denetim hizmetleri
 • Kiralama

5.1.1.PLANLAMA

Gelişme ve büyüme strateji ve politikaları ile Üniversitemiz programları çerçevesinde yapım, bakım, onarım, işletme ve geliştirme politika ve stratejilerini belirleme çalışmalarının yapılması, proje ve yapım fizibilitelerinin hazırlanması

5.1.2.PROJELENDİRME

Gerekli hallerde belirlenmiş ihtiyaçlar doğrultusunda kamulaştırma yapılarak alanların belirlenmiş planlara uygun olarak yapı, çevre ve diğer projelerin hazırlanması

5.1.3.YAPIM

Bina, ısı tesisi, sosyal alanların inşalarının projelerine uygun olarak yapılması, çevre düzenlenmesinin bulunduğu yöreye pozitif etkilerinin düşünülerek yapılması

5.1.4.BAKIM -ONARIM -İŞLETME

Mevcut yapıların hizmeti aksatmaması için her türlü bakım ve onarımlarının yapılarak işler vaziyette tutulması ile teknolojik gelişmeler göz önünde bulundurularak geliştirilmesi

 

5.1.5.MALİ HİZMETLER

Mali iş ve işlemlerle ilgili ön mali kontrollerin yapılması, yıllık yatırım programının hazırlanması, mali plan doğrultusunda yatırım programlarına uygun bütçe belirlenmesi ile sorunların çözümü sürecinde tedbirlerin üretilmesi 

5.1.6.DANIŞMANLIK HİZMETLERİ

Şartname ve birim fiyat hazırlanması, kurumların ve kişilerin yönetmelik ile kanunların el verdiği çerçevede teknik alandaki konularda destek verilmesi

 

5.1.6.EĞİTİM

Birim bünyesinde ki personelin ilgili olduğu alan ve çalışacağı konular hakkında eğitilmesi, birim içi kursların düzenlenmesi

 

5.1.7.İÇ DENETİM HİZMETLERİ

Birim içerisinde yürütülen mali ve teknik konular ile uygulama ve yapım işlerinin kontrol edilerek kaynak israfının önlenerek aksaklıkların giderilmesi, mevcut imkânların en iyi şekilde kullanılması sağlayacak tedbir ve uygulamaların belirlenmesi

 

6-MALİ YAPI

Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı; genel bütçeden verilen kaynaklar ile faaliyetlerinin tamamına yakını gerçekleştirmektedir. Genel bütçe kaynaklarına ek olarak hizmet alımları ve diğer temel bazı ihtiyaçların karşılanmasında ikinci öğretim gelirlerini de kullanmaktadır. Bu kaynak çok sınırlı olup genel bütçeye ile kıyaslanamayacak seviyededir.

 

7-İNSAN KAYNAKLARI

SINIFLAR

BİRİMDE ÇALIŞAN

DİĞER BİRMLERDE GÖREVLİ

GENEL İDARİ HİZMETLER

1

 

MÜH. MİM

6

 

TEKNİKER

1

6

TEKNİSYEN

5

7

TOPLAM

13

13

GENEL TOPLAM

26

 

 

 

8-MEVCUT DURUM

AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ KAPALI ALANLARIN HİZMET ALANLARINA GÖRE DAĞILIMI (Metrekare)

HİZMET ALANI

A. E. Ü. KIRŞEHİR SAĞLIK

A.E.Ü. MUCUR MESLEK

A.E.Ü. KAMAN MESLEK

A.E.Ü. ÇİÇEKDAĞI MESLEK

AŞIKPAŞA KAMPÜSÜ

YÜKSEK OKULU

YÜKSEK OKULU

YÜKSEK OKULU

YÜKSEK OKULU

A.E.Ü.FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ

A.E.Ü. BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU

EĞİTİM(OKUL DERSLİK )

11 DERSLİK / 588

11 DERSLİK /640

15 DERSLİK / 679

8 DERSLİK / 450

20 DERSLİK / 1550

3 DERSLİK / 160

EĞİTİM(LABARATUAR )

3 LAB. / 215

4 LAB./ 260

4 LAB. / 243

1 LAB. / 45

9 LAB. / 540

 

SAĞLIK(MEDİKO-REVİR)

0

0

0

0

0

0

BARINMA (KONUT-YATAKHANE-MİSAFİRHANE)

0

0

0

0

0

0

BESLENME(KANTİN -YEMEKHANE)

331

480

154

175

850

150

KÜLTÜR

(KÜTÜPHANE-KONFERANS- TİYATRO SALONU)

58

0

0

0

SPOR (SPOR SALONU-SAHA)

147

0

0

0

0

2400

DİĞER(İDARİ TESİS DEPO VS)

413

3620

169

110

4930

300

KAT VE BİNA ADEDİ

B+Z+2 KAT(1 BİNA)

B+Z+1 KAT(1 BİNA)

B+Z+3 KAT(1 BİNA)

Z+2 KAT(1 BİNA)

Z+3 KAT(1 BİNA)+1 KAT (1 BİNA)

PREFABRİK 1 KAT (2 BİNA)+1 KAT (3 BİNA)

TOPLAM KAPALI ALAN

1752

4800

1245,35

780

8720

2970

TOPLAM ALAN

6500

18000

3676

1500

597000

AHİ EVRAN KAMPÜSÜ HİZMET ALANLARI

A.E.Ü. EĞİTİM FAKÜLTESİ

A.E.Ü. MESLEK

YAPI İŞLERİ VE TEKNİK

D

SPOR KOMPLEKSİ

YÜKSEK OKULU

DAİRE BAŞKANLIĞI

Blok

 

EĞİTİM(OKUL DERSLİK )

45 DERSLİK / 1989

19 DERSLİK / 1291

0

   

EĞİTİM(LABARATUAR )

12 LAB./ 831

2 LAB. / 181

 

   

BESLENME(KANTİN -YEMEKHANE)

610

192

5,5

   

KÜLTÜR(KÜTÜPHANE-KONFERANS- TİYATRO SALONU)

0

310

0

SPOR (SPOR SALONU-SAHA)

0

0

0

   

DİĞER(İDARİ TESİS DEPO VS)

1418

3771

425,5

   

KAT VE BİNA ADEDİ

B+Z+2 KAT(3 BİNA)

Z+2 KAT(1 BİNA)

PREFABRİK 1 KAT (1 BİNA)

Z+2

1

TOPLAM KAPALI ALAN

4848

5745

431

1212

927

TOPLAM ALAN (AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ MERKEZ)

TOPLAM :35256

BARINMA (KONUT-YATAKHANE-MİSAFİRHANE)

Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu 'A AİT ÖĞRENCİ YURDUTOPLAM:1510,5

 

Yapı işleri ve Teknik Daire Başkanlığı hizmet binası Öğrenci İşleri ve Bilgi İşlem daire başkanlıkları ile birlikte kullanılmaktadır.

9-PAYDAŞLAR

Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı faaliyetleri ile Ahi Evran Üniversitesini ve üniversite adına bulunduğu ilin her kesimini etkilemektedir. Bir faaliyet yerine getirilirken; faaliyetin gerçekleştirilmesinde birim ve kurum içerisinde yer alanlar (iç paydaşlar), birim dışından olup faaliyetlerin yürütülmesi sürecinde iş birliği yapılması gereken temel kurum, kuruluş ve kişiler (dış paydaşlar), faaliyetlerin ürünlerini kullanan hedef kitle (müşteriler) yer almaktadır. Bu kapsamda belirlenen önemli paydaşlar aşağıda verilmektedir.

 

9.1.İÇ PAYDAŞLAR

 • YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI ÇALIŞANLARI
 • REKTÖRLÜK VE REKTÖRLÜĞE BAĞLI DİĞER BİRİMLER

 

9.1.2.DIŞ PAYDAŞLAR

 • YÜKSEK ÖĞRENİM KURUMU
 • DPT MÜSTEŞARLIĞI
 • SAYIŞTAY
 • BAYINDIRLIK VE İSKÂN BAKANLIĞI
 • MALİYE BAKANLIĞI
 • KAMU İHALE KURUMU
 • VALİLİK
 • BELEDİYELER
 • MÜTEAHHİTLER
 • HİZMET SUNUCULAR

 

9.1.3.MÜŞTERİLER

 • AKADEMİK PERSONEL
 • İDARİ PERSONEL
 • ÖĞRENCİLER

10-BİRİMİN GZFT (Güçlü Yanlar, Zayıf Yanlar, Fırsatlar, Tehditler) ANALİZİ

Birimin GZFT analizinde, güçlü ve zayıf yanlar belirlenmiş PEST ( Politik, Ekonomik, Sosyal ve Teknolojik Değerlendirme) yöntemiyle de birime ilişkin uzun dönemde oluşabilecek fırsatlar ve tehditler tespit edilmiştir. Bu tespitler sonucunda elde edilen veriler Birimin Stratejik Amaçlarının ve Hedeflerinin belirlenmesinde kullanılmıştır.

 

GÜÇLÜ YANLAR

ZAYIF YANLAR

—Teknik bilgi birikimi ve teknolojik gelişme ve uygulamalara yatkınlık

— Ahi Evran Üniversitesi olması

- Hizmet içi eğitime önem vermesi

— Özverili çalışanlara sahip olması

— Yetki, görev ve sorumluluklarının kanun ile belirlenmiş olması

— Hala geçerli organizasyon yapısı

— Personel bilgilerinin sürekli kayıt altında olması

— Kaynaklarını verimli ve max. Kullanan bir birim olması

— Çalışanların kalite yönetim sistem eğitimi almış olması

— İSO 9001:2000 Kalite Yönetim belgesine sahip olması

— Memur statüsünde çalışan personelin ücretlerinin yetersizliği

— Personel motivasyonu için yeterli gayret gösterilmesi

— Sosyal faaliyet ve tesis eksikliği

— Bakım ve işletmeye yönelik personel yapısının yetersiz olması

 

FIRSATLAR

TEHDİTLER

—Üniversite ve birimin yeni kurulmuş olması

— Genç personel yapısına sahip olması

— AR – GE çalışmalarına önem vermesi

— Yatırım ve hizmetlerin performansa ve garanti şartnamelerine göre ihale edilmesi

— Teknolojik gelişmeler doğrultusunda yeni yapı malzemelerinin kullanılması

 

— Yöneticilerin olumsuz müdahalesi sonucu birimin zayıflaması

— Ücret yetersizliğinin yarattığı sosyal sorunlar

— İdari birimler arasındaki koordinasyon eksikliği

— Yapım, bakım, onarım ve işletme masraflarının artması

 

11-MİSYON

Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı, Üniversitemiz ihtiyaçları ve beklentilerini zamanında tespit edip yürürlükteki mevcut yasa ve yönetmeliklere uyarak eksiksiz karşılayacak, çalışmaları daha iyi seviyelere getirebilmek için kaliteden ödün vermeden işlerin bir kerede doğru ve zamanında yapıp sürekli iyileştirmeler yaparak kalitesizlik maliyetini azaltarak ekonomik kaynakların etkili ve doğru kullanılmasını sağlamak. Kalite ve hizmet verebilirliğimizi arttırmak için bilimsel ve teknolojik gelişmeleri izleyerek bireysel gelişimleri arttırmak, elde edilen kazanımları hızlı, düşük maliyetli, teknolojik, güvenilir ve konforlu yapılar ve mekânlar oluşturmak için kullanmayı amaçlamıştır.

12-VİZYON

 • Yapıların konforlu ve güvenli olması için çalışan
 • Ahi Evran Üniversitesini, seçiciliği arttıracak görünüme kavuşturan
 • Projelerinin Kırşehir iline katkı sağlamasını amaçlayan
 • Ihtiyaçlarını kaliteli ve ekonomik olarak karşılayan
 • Modern ve çağdaş bir yönetime sahip

Bir birim olmayı amaçlamaktadır.

13-BİRİM İLKELERİ

 • Plan, program ve bütçeye bağlı çalışarak kaynakları etkin kullanmak ve hedefleri tutturmak
 • Mekânları kullananların memnuniyetini esas alarak güvenli ve rahat kullanıma sahip yapılar ile tesisler yapmak
 • Rasyonel kriterleri göz önünde bulundurarak yönetim ve karar sürecinde dikkat etmek
 • Faaliyetlerini çevreye ve insana duyarlı yürütmek
 • Mühendislik ilkelerine ve eğitime önem vermek
 • AR – GE çalışmalarına önem vererek teknolojik gelişmeleri takip etmek ve gerisinde kalmamak
 • Personelin çalışma koşullarını ve sosyal yaşam standartlarını iyileştirmek
 • Önleyici bakımı ön planda tutmak

14-BİRİM STRATEJİK PERFORMANS ALANLARI

 • Etüd-Proje
 • Yapım-Onarım
 • Birimsel mükemmellik ve sürekli gelişme
 • Yapısal güvenlik
 • İnsan ve Çevreye duyarlılık

15-STRATEJİ

15.1.AMAÇLAR VE HEDEFLER

 

AMAÇ–1: Bütün kampusun ana imar planı ile alt ve üst yapıların tasarım ve uygulama projelerinin tamamlanması

HEDEF-1.: 2012 Yılı sonuna kadar üniversitemizin gelişip büyümesine yönelik düşünülen ana imar planı, alt ve üst yapı ile çevre düzenlemesi uygulama projelerinin hazır halde olması

AMAÇ-2: İhtiyaçlar doğrultusunda hazırlanmış olan projeler doğrultusunda kampus alanı alt ve üst yapıları ile çevre düzenlenmesi uygulamalarına başlanması; mevcut kullanılan mekanların iyileştirilerek modernize edilmesi

HEDEF-2: 2012 Yılı sonuna kadar alt yapı imalatlarının %70 oranında tamamlanması

HEDEF–2.1: 2012 yılına kadar 60.000 m2 kapalı alanın hizmete hazır hale getirilmesi

HEDEF–2.2: 2012 Yılı içerisinde 30.000 m2 kapalı alan için inşaatlara başlanılması

HEDEF–2.3: 2014 Yılı sonuna kadar 90.000 m2 kapalı alanın hazır hale getirilmesi

HEDEF–2.4: 2012 Yılı içerisinde mevcut kampus alanındaki yapıların görselliğinin arttırılmış, ısıtma sisteminin doğal gazlı olarak kullanılmış olması

HEDEF–2.5: 2010 yılı sonuna kadar merkez yerleşke çevre düzenlemesinin tamamlanması ile yapı kimliklerinin oluşturulması

AMAÇ–3: Eğitim, AR-GE ve teknolojiye önem veren sürekli gelişmeye açık kurumsal bir yapı oluşturularak çalışanların gelişimi ve iş tatmininin sağlanması

HEDEF–3.1: 2014 Yılı sonuna kadar ısıtma, soğutma, elektrik tesis ve işletmelerinde otomasyon ağı kurulup yaygınlaştırılmış olması

HEDEF–3.2: Personel sayısının ihtiyaç doğrultusunda kademeli olarak arttırılması

HEDEF–3.3: 2012 yılı sonunda Kalite ve kontrol laboratuarları kurulması

HEDEF-3.4 : Karar destek ve yönetim sisteminin kurulması

HEDEF–3.5: Eğitici ve sosyal aktivitelerin arttırılması ile gelişimin sağlanması 

AMAÇ-4: Gerçekleştirilen faaliyetlerin çevre ve insana olan etkilerinin pozitif olması sağlanarak yaşam ve çevre kalitesinin arttırılması

HEDEF-4.1: Mekanların kalite ve konforunu arttırmak

HEDEF-4.2: Yapıların tasarım ve projelerinde yeşil alanların ağırlıklı olmasını sağlamak

HEDEF-4.3: Yapılacak inşa çalışmalarında iş ve işçi güvenliği azami seviyede tutularak insan sağlığı göz önünde bulundurulacak

HEDEF-4.4: 2014 yılı sonuna kadar mevcut ve oluşturulacak yapıların kullanımı kısıtlayıcı ve sıkıntı yaratıcı eksikleri giderilerek modernizasyon çalışmalarının tamamlanması